Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Uncategorized Никола Димков – българският визионер и ООН

Никола Димков – българският визионер и ООННикола Димков, роден през 1859 г. в българското село Горно Броди в Серско, което тогава е част от Османската империя, днес известно като Ано Вронду в Гърция, е значима фигура в историята на международното сътрудничество и мир. След като получава образованието си в Париж, Димков се установява в Цариград (днешен Истанбул), където развива успешен бизнес с подкови и основава своя фабрика. Влиятелна личност в българската колония в града, той е член на съвета на Българската екзархия и е удостоен със званието почетен гражданин на османската столица.

Проект за Световна организация на мира
В края на 1916 и началото на 1917 г., инж. Никола Димков написва книгата “Звезда на съгласието”. Този труд представлява детайлен проект за създаване на световна организация за мир и сътрудничество между всички страни, народи и религии. Димков отпечатва своето виждане на френски, немски, турски и гръцки език и го изпраща чрез посолствата в Цариград до множество държавни и правителствени ръководители, включително и до тогавашния президент на САЩ – Томас Уилсън.

Визията на Димков и идеята за ООН
По времето, когато Димков изпраща своя проект, САЩ все още не са се намесили в Първата световна война, а прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенно уреждане и създаване на Общество на народите все още не съществуват. Биографът на Уилсън, Бекер, свидетелства, че идеята за международна организация за мир не е оригинално на президента, а е заимствана от други източници.

Основни идеи на Никола Димков
В своя проект, Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва и прилага средства за поддържане на мир и съгласие между народите. В интервю за гръцкия вестник “Фарос”, публикувано като притурка към второто издание на “Звезда на съгласието”, Димков доразвива своята идея за устройството на Постоянния съвет. Той предлага съветът да се подразделя на три главни съвета и 20 върховни бюра, които да уреждат въпроси като: вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, правата на националните малцинства, световното правосъдие, просвета и култура
здравеопазване, земеделие, промишленост, търговия, труд и други.

Българският принос към световната организация
Съпоставянето на идеите на Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено с днешната Организация на обединените нации (ООН) показва значителни сходства. Проектът на Димков предлага рамка за глобално сътрудничество и мир, която е удивително съвместима с концепциите, заложени в основите на ООН.

Никола Димков е един от онези визионери, чиито идеи и усилия са допринесли за създаването на световна организация, посветена на мира и сигурността. Неговата книга “Звезда на съгласието” представлява значителен български принос в международната история и основаването на днешната Организация на обединените нации. Проектът на Димков остава вдъхновение и напомняне, че дори и една малка нация може да има голямо влияние върху световния мир и стабилност.

Google+ Comments